EL PAPEL DE LA TRADUCCIÓN EN LA HISTORIA DE LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS LENGUAJES ESPECIALIZADOS. III COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE LA HISTORIA DE LOS LENGUAJES IBERORROMÁNICOS DE ESPECIALIDAD

 

O PAPEL DA TRADUÇÃO NA HISTÓRIA DA STANDARIZAÇÃO DAS LÍNGUAS ESPECIALIZADAS. III COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE A HISTÓRIA DAS LÍNGUAS IBERORROMÂNICAS DE ESPECIALIDADE

 

EL PAPER DE LA TRADUCCIÓ EN LA HISTÒRIA DE L'ESTANDARDITZACIÓ DELS LLENGUATGES ESPECIALITZATS. III COL·LOQUI INTERNACIONAL SOBRE LA HISTÒRIA DELS LLENGUATGES IBEROROMÀNICS D'ESPECIALITAT